UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2016 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych
 
Na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. W załącznikach Nr 1-5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312), po wyrazach „monolit z poliwęglanu litego 3 mm, uformowany pod wpływem wysokiej temperatury” dodaje się wyrazy „albo wygięty na zimno”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński[1])
 
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.