Aktualności

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2016 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych
 
Na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. W załącznikach Nr 1-5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312), po wyrazach „monolit z poliwęglanu litego 3 mm, uformowany pod wpływem wysokiej temperatury” dodaje się wyrazy „albo wygięty na zimno”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński[1])
 
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

ZPOW-431-1/16
Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r.
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-431-1/16
Panie i Panowie
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie
 
Państwowa Komisja Wyborcza, z uwagi na pozytywny rezultat testów, a także zadowalający wynik opinii i konsultacji w sprawie urn wyborczych, wydała zgodę na uruchomienie przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego środków na wypłatę dotacji przeznaczonej na zakup urn wyborczych. Gminy mogą już zatem wszczynać postępowania w sprawie zakupu urn wyborczych. Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego, wyjaśnia, że zamawiane przez gminy urny wyborcze muszą być zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych, która rozszerza technologię sporządzania urn wyborczych, tj. poza możliwością wykonania urny poprzez uformowanie monolitu z poliwęglanu litego 3 mm pod wpływem wysokiej temperatury, umożliwia jego wygięcie na zimno.
 
Ponadto podczas wykonania urn wyborczych m. in.:
1) zaleca się:
a) stosowanie uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,
b) zagięcie górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny;
2) dopuszczalne jest:
a) wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
b) zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:
− mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
− śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.
3) należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.
 
Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że do zadań poszczególnych gmin należy ustalenie szczegółów zamówienia, w tym np.: ewentualnej konieczności dostarczenia gminie prototypów, a także dokonanie ustaleń dotyczących udzielanej przez wykonawcę gwarancji. Należy przy tym podkreślić, że w kwestiach wskazanych we wzorach urn jako „do uzgodnienia na etapie realizacji prototypu” oraz „dokładna technologia formowania wg wytycznych wykonawcy” wykonawca ma dowolność w zaprezentowaniu gminie rozwiązań w tym zakresie.
 
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Wojciech Hermeliński

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotyczący wzorów urn wyborczych
W dniu 21 marca 2016 r. Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), podjęła uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (uchwała ogłoszona została w Monitorze Polskim poz. 312 i dostępna jest na stronie internetowej Komisji). Stosownie do art. 156 § 1 Kodeksu wyborczego zakup urn wyborczych będzie realizowany bezpośrednio przez poszczególne gminy. Przed uruchomieniem środków na zakup urn wyborczych we wszystkich gminach, Państwowa Komisja Wyborcza przetestowała prototyp urny wyborczej, wykonany na zlecenie jednej z gmin, na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Zaprezentowana Państwowej Komisji Wyborczej urna wykonana zgodnie ze wzorem pomyślnie przeszła próbę obciążeniową i pojemnościową. Próba nie wykazała nieprawidłowości.
 
Ponadto na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego przedstawiciele Politechniki Lubelskiej i Akademii Morskiej w Szczecinie opracowali opinie naukowe dotyczące projektu urn wyborczych, w tym również dotyczące wytrzymałości konstrukcji. Opinie nie wykazały wad konstrukcyjnych.
 
Poza tym Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i jednocześnie Szef Krajowego Biura Wyborczego wraz z dyrektorem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów Krajowego Biura Wyborczego odbyli spotkania z wykonawcami urn wyborczych, którzy zgłosili się do Komisji z propozycją zaprezentowania wykonanych przez nich, zgodnie ze wzorem określonym przez Państwową Komisję Wyborczą, urn wyborczych. Podczas spotkań
 
przedstawili oni wykonane prototypy urn wyborczych i zgłosili propozycje ulepszenia projektu wzorów urn wyborczych. Uwzględniając zgłoszone propozycje i uwagi Państwowa Komisja Wyborcza w dniu
11 kwietnia 2016 r.:
1) zmieniła uchwałę z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzoru urn wyborczych, dodając, poza możliwością formowania monolitu z poliwęglanu litego 3 mm pod wpływem wysokiej temperatury, także możliwość jego wygięcia na zimno;
2) wydała zalecenia i wyjaśnienia dla wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) dotyczące zamawiania urn wyborczych (zalecenia i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej Komisji);
3) wydała zgodę na uruchomienie środków na wypłatę dotacji celowej i wszczynanie przez gminy postępowań w sprawie zakupu urn wyborczych.
 
PrzewodniczącyPaństwowej Komisji Wyborczej
(-) Wojciech Hermeliński